top of page

UBYTOVACÍ ŘÁD

Vážení hosté, vítáme Vás v našem apartmánu a přejeme vám příjemný pobyt.
Přečtěte si ubytovací řád, kde se dozvíte základní informace týkající se pobytu.

 1. Host je k pobytu zaregistrován na základě uhrazení dohodnuté ceny za ubytování.

 2. Před příjezdem je vyžadována záloha na případné škody ve výši 200EUR.

 3. Před pobytem je nutné zaplatit a vyplnit registrační formulář sloužící k registraci pobytové (turistické) daně  -https://www.apartment-andrea.com/tax 

 4. V den příjezdu je umožněn vstup do apartmánu od 16 hodin.

 5. Pokyny k příjezdu Vám zašleme prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy.

 6. Předání klíčů je buď prostřednictvím  bezpečnostní schránky nebo prostřednictvím správce.

 7. PIN kód k bezpečnostní schránce, kde budou klíče uloženy obdržíte prostřednictvím e-mail zprávy nebo SMS. V případě  předání klíčů správcem, vám zašleme kontaktní údaje.

 8. Host obdrží univerzální klíč, který je od vstupních dveří, tak od apartmánu Andrea. Apartmánový dům má dva vchody. Hlavní vchod je přístupný z horní ulice Bachwinkl, kde najdete rovněž bezpečnostní schránku pro umístění klíčů která je určena pro případ pozdějšího příjezdu.  Zadní vchod je pak z parkoviště.

 9. Při odjezdu host předá klíč správci. V případě dohody, je možné klíč zanechat v poštovní schránce, která je umístěna u hlavních vchodových dveří.

 10. Host je povinen apartmán uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody, může mu poskytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.

Ubytování hosta

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 1. V apartmánu Andrea je k dispozici wifi připojení zdarma. Přístup na wifi je prostřednictvím vygenerovaných přístupových kódů, které jsou k dispozici u správce. 

 2. Za ubytování platí host dle platného ceníku předem dohodnutou cenu. Uhrazení dohodnuté ceny je předem a na základně rezervačních podmínek.

 3. V apartmánu je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je před apartmánovým domem. V případě porušení tohoto zákazu, může být hostovi uložena pokuta ve výši 100 EUR správcem objektu.

 4. Ubytování se zvířaty je v apartmánu Andrea zakázáno.

 5. V apartmánu nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 6. V apartmánu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků, různých typů nabíječek spotřební elektroniky sloužících k osobní potřebě a hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.).

 7. Host je povinen při příjezdu zkontrolovat vybavení apartmánu. Apartmán je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil správci. Případné nesrovnalosti musí být nahlášeny v den příjezdu. Na hlášení nesrovnalostí další den, nebude brán ohled.   

 8. Před každým odchodem z bytu:

  • Vypněte všechna elektrická zařízení v kuchyni: varnou konvici, troubu, sporák, myčku.

  • Odpojte ze sítě vaše elektrická zařízení, notebook, nabíječky apod.

  • Vypněte světla a odsávání par v kuchyni a zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků.

 9. Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zkontrolovat, zdali nejsou zapnuté kuchyňské, tepelné (elektrické) a ostatní spotřebiče, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně správci. Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách či pozdě večer, je povinen se domluvit se správcem pro předání klíčů (v případě dohody je možné klíč zanechat v poštovní schránce).

 10. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 60 EUR.

 11. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.

 12. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách apartmánového domu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

 13. Odpad je třeba třídit na papír, plasty, bio, hliník a smíšený odpad. V případě nerespektování tohoto nařízení, může být hostovi uložena pokuta ve výši 100 EUR správcem objektu.

 14. Je zakázáno skladovat v apartmánu lyže, kola, snowboardy a běžky. 

 15. Je zakázáno v apartmánu zapalovat svíčky a aroma lampy.

 16. Nenechávejte v bytě bez dozoru zapojené nabíječky na telefon, baterie a další el. přístroje.

 17. Zařízení apartmánu host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.

 18. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatky spojené s ubytováním a místního turistického poplatku.

 19. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech apartmánového domu, nenese provozovatel apartmánu žádnou odpovědnost.

 20. Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u penzionu. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm.

 21. Host je povinen udržovat pořádek a čistotu apartmánu i v celé budově.

 22. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid. Při porušení nočního klidu, může být přivolána policie a host může být vystěhován.

 1. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. Host přijetím ubytování souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

 2. Poškození vybavení apartmánového domu bude účtováno dle skutečnosti nebo dle reálného odhadu správce areálu. Odcizení majetku apartmánového domu bude účtováno v plné výši dle ceníku vybavení apartmánu.

 3. Pronajímatel a správce objektu si vyhrazují právo kdykoliv vystěhovat hosta při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodném chováním je myšleno narušování nočního klidu a soukromí ostatních hostů či vulgární chování vůči ostatním klientům, správci domu nebo správci apartmánu.

 4. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.

Ubytovací řád je platný od 1.4. 2019

Přejeme Vám krásnou dovolenou a příjemný pobyt v našem apartmánu.

Závěrečná ustanovení

bottom of page